ก.พ. 01

ข่าว

Permanent link to this article: http://qa.skc.rmuti.ac.th/?p=545

ก.พ. 01

ประชาสัมพันธ์

      >> ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560        >> ประกาศ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559                                                                >> ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) และ              การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                      >> ประกาศ มทร.อีสาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส                                                                                                                                >> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA  

Permanent link to this article: http://qa.skc.rmuti.ac.th/?p=44

Page 1 of 11